RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

BIP

cittaslow

Dane kontaktowe

 

StanowiskoImie i nazwiskoZakres obowiązkówPokój NrTelefon / E-mail
Sekretarz GminyBarbara KowalskaSprawy powierzone przez Burmistrza bieżące kierowanie pracą Urzędu pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego;25 87 4293974  sekretarz@miastoryn.pl
Skarbnik GminyIrena OlszewskaNadzór nad komórką finansową (księgowość budżetowa, księgowość, podatkowa, działalność kasy), kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dysponowanie środkami pieniężnymi, przygotowywanie uchwał budżetowych i zmian do nich, analiza sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych;29 87 4293978  skarbnik@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowejJustyna LeonikKsięgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa;28 87 4293977  ksiegowosc@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowejAgnieszka Kozłowska-BudkaKsięgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik), rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa;2887 4293977 ksiegowa@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. podatków i opłatMonika FurtakWymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, kontrola składanych deklaracji podatkowych, przygotowywanie dokumentacji w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń i rat należności podatkowych,2787 4293975 podatki@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. podatków i opłatKrystyna StackiewiczKsięgowość podatkowa, pobór, egzekucja należności podatkowych, współpraca z sołtysami i rozliczanie wpłat pobieranych przez sołtysów, gospodarka drukami ścisłego zarachowania;27 87 4293976  podatki@miastoryn.pl
Kierownik Urzędu Stanu CywilnegoAgata Makowczenko-BiałokozZadania wynikające z ustaw o aktach stanu cywilnego, stosunkach Państwa do kościołów, związków wyznaniowych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą), wpisy akt sporządzonych za granicą do ksiąg polskich;37 87 4293969  usc2@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obywatelskichHalina StańczykEwidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, urodzenia, małżeństwa, zgony), nadawanie numeracji PESEL, sprawy cudzoziemców, prowadzenie stałego rejestru wyborców (sporządzanie spisów wyborców na potrzeby wyborów), sporządzanie wykazów dzieci na potrzeby oświaty, ewidencja i rejestracja przedpoborowych, przedterminowe zwolnienia z wojska, sprawy żołnierzy rezerwy, zezwolenia na zbiórki publiczne (rozliczanie), zezwolenia na imprezy masowe;37 87 4293968  usc@miastoryn.pl
Radca PrawnyTeresa DąbrowskaOpiniowanie projektów aktów prawnych pod potrzeby Rady Miejskiej, udzielanie porad prawnych pracownikom Urzędu; 20 87 4293960  radca@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obsługi Rady MiejskiejBożena DybałaGromadzenie materiałów pod obrady Rady Miejskiej, protokołowanie obrad komisji, sesji; 20 87 4293960  rada@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. obrony cywilnej i dróg gminnychJan RoszkoModernizacja i konserwacja dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zarządzanie siecią dróg gminnych. Wydawanie decyzji na budowę zjazdów z dróg gminnych i zezwoleń na umieszczanie reklam na terenie gminny Ryn. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych. Zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi jako szefowi Obrony Cywilnej Gminy, przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi przy czynnościach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, opracowywanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków oraz propozycji składu personalnego jak również zabezpieczenia logistycznego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przygotowywaniu i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń i awarii oraz usuwania ich skutków, prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu, realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej, 13 87 4293960  drogi@miastoryn.pl
InformatykTomasz AlończykObsługa sieci teleinformatycznej i poszczególnych komputerów, administrowanie budynkiem, aktualizacja i wprowadzanie danych na stronie internetowej BIP, przygotowywanie samorządowego biuletynu informacyjnego miasta i gminy Ryn36 87 4293966  informatyk@miastoryn.pl 
Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu i kancelaryjnychWiesława WachowskaZaopatrywanie Urzędu w materiały niezbędne w pracy biurowej i na zewnątrz, obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu, wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym, prowadzenie archiwum zakładowego;25 87 4293960  sekretariat@miastoryn.pl 
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych, ochrony środowiskaAleksander SzczepańskiOrganizowanie przetargów zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych na usługi i zakupy na potrzeby Urzędu, wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, inwestycje na rzecz ochrony środowiska, kontrola podmiotów w zakresie ochrony środowiska, gospodarka odpadami, współpraca ze Starostwem w sprawie zalesiania gruntów rolnych; 38 87 4293970  a.szczepanski@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. inwestycji i pozyskiwania środków z zewnątrzAndrzej ŻmijewskiPraca w zakresie inwestycji oraz pozyskiwanie środków z zewnątrz, współpraca ze stanowiskiem d.s. zamówień publicznych, współpraca ze służba weterynaryjną, koordynacja jednostek w zakresie statystyki.38 87 4293970  inwestycje@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennegoPaulina ŻmijewskaPrzygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, przygotowywanie dokumentacji do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy, współpraca z konserwatorem zabytków 39 87 4293971  plan@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i turystykiGrażyna SławeckaRejestracja, zmiany, wyrejestrowywanie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentacji do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i alkoholi; współpraca z placówkami: kultury, turystyki i stowarzyszeniami sportowymi na terenie miasta i gminy. Organizowanie profilaktyki przeciwalkoholowej, współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlicą socjoterapeutyczną, szkołami i innymi placówkami działającymi w tym zakresie; 35 87 4293965  handel@miastoryn.pl
Stanowisko pracy ds. gospodarki gruntami i obrotu nieruchomościamiEwa PożaroszczykGospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy, obrót nieruchomościami (dzierżawy, sprzedaż, przejęcia na mienie komunalne), nadawanie numeracji nieruchomościom, naliczanie czynszów, egzekucja należności, podział i rozgraniczenia nieruchomości, współpraca z Oddziałem Geodezji w Starostwie, notariuszami; 34 87 4293964  grunty@miastoryn.pl
Stanowisko ds pracowniczych i mieszkalnictwaEwa BüttnerZatrudnianie, prowadzenie akt osobowych, bieżące sprawy kadrowe i zwalnianie pracowników (w tym na roboty publiczne i prace interwencyjne), przygotowywanie list płac. 32 87 4293962  kadry@miastoryn.pl
Stanowisko ds obsługi placówek
oświatowych 
Irena Panawa, Grazyna Brzezińska-24 87 429 39 73
Opiekunka dzieci i młodzieży (w drodze do i ze szkoły osób niepełnosprawnych)Danuta Laskowska---
Konserwator i kierowcaMirosław Bielski---
Pracownik gospodarczyPiotr Gryber---
SprzątaczkaJoanna Jurewicz---
po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

XL Sesja Rady Miejskiej w Rynie 1 luty 2018 r.

XL Sesja Rady Miejskiej w Rynie 01.02.2018 r.

Galerie

więcej galerii

IX Otwarte Zawody Strzelecki o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

Fotorelacja z otwarcia sezonu żeglarskiego i turystycznego w Rynie

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Rynie

VII Turniej Miast Historycznych Ryn 2016

Sonda

Czy planujesz urlop podczas wakacji?