RYN
Oficjalna strona
Miasta i Gminy Ryn

Mazury to BiznesBIP

cittaslow

Invest in Ryn

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-maila: rodo@miastoryn.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- realizacji podania, wniosku, skargi oraz innego złożonego pisma, a po realizacji wskazanego celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- wykonania innych zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- przetwarzanie szczególnej kategorii danych związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. g RODO),

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych otrzyma Pani/Pan podczas pierwszej czynności w ramach prowadzonego postępowania.

  1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r.,Dz.U. z 2020 r. poz. 164); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
  2. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;

- sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;

- żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

- jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
  2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Events of the day 12 Sierpień 2022 (piątek)
Events of the day 13 Sierpień 2022 (sobota)
Events of the day 14 Sierpień 2022 (niedziela)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Galerie

więcej galerii

Modernizacja pomostów nad jeziorem Ołów

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

IV Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych

XIII Festiwal Miast Cittaslow w Prudniku

Sonda

Czy planujesz urlop podczas wakacji?