bip

Ryn

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego”

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 10/11/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 27 listopada 2023 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
ogłasza

na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.), art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2023 roku, poz. 204 ze zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku, poz. 571 ze zm.)
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego”

I. Adresat konkursu:
Konkurs skierowany jest do podmiotów określonych w art. 8 ust. 1, pkt 2-3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej w dalszej części ogłoszenia konkursowego Ustawą, posiadających wpis do prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego Oferentami.
II. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zastrzega sobie prawo do:

   1. Unieważnienia konkursu.
   2. Zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu.
   3. Przedłużenia terminu składania ofert.
   4. Wezwania Oferenta w celu wyjaśnienia i usunięcia braków formalnych z zastrzeżeniem, że Oferent musi się zgłosić i usunąć braki przez terminem zakończenia prac Komisji, dotyczących oceny formalnej ofert.
   5. Dokonania zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu i/lub realizacji umowy.
    III. Opis zadania:

   1. Zadanie polega na organizacji i zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia w żłobku lub od 1 roku życia w klubie dziecięcym, do 3 roku życia, polegającej w szczególności na:
    a) Zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
    b) Zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
    c) Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych w wieku dziecka;
    d) Współpracy z rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka;
    e) Zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
    f) Zapewnienie dzieciom opieki przez odpowiednią liczbę personelu o właściwych kwalifikacjach, zgodnie z zapisami określonymi w Ustawie;
    g) Zapewnieniu każdemu dziecku w wieku do lat 3 opieki, w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze od 6 do 10 godzin dziennie;
    h) Zapewnieniu wyżywienia dzieciom objętym opieką, zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, (koszt wyżywienia jest kosztem odrębnym i nie stanowi przedmiotu konkursu)
   2. Ponadto w żłobku należy zapewnić opiekę pielęgniarki lub położnej, kiedy liczba dzieci w żłóbku przekracza 20.
   3. Realizowane zadania powinny być zgodne z Ustawą.
    IV. Środki przeznaczone na realizację zadania:

   1. W 2024 roku (w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku) Gmina Ryn w ramach niniejszego konkursu, planuje przeznaczyć środki finansowe na realizację w/w zadania w łącznej wysokości 160.000 PLN.
   2. Kwota wskazana w punkcie 1 może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, ze zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy Ryn lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
    V. Zasady przyznawania dotacji:

   1. Zlecenie realizacji zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   2. Gmina Ryn będzie współfinansować koszt opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego, zgodnie z warunkami konkursu, wyłącznie w przypadku sprawowania opieki w wymiarze od 6 do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
   3. Dofinansowaniem będą objęte dzieci zapisane do żłobka lub klubu dziecięcego wg stanu na dzień rozpoczęcia realizacji zadania publicznego czyli 1 stycznia 2024 roku, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego.
   4. Dofinansowanie pochodzące z budżetu Gminy Ryn nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci. Wyżywienie stanowi odrębny koszt, który pokrywany jest przez rodziców w formie odrębnej opłaty i nie może być składową kosztów przedstawionych w ofercie.
   5. Warunkiem przekazania środków z tytułu dotacji będzie zawarcie umowy przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy umowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn.
   6. Przyznana dotacja będzie wypłacana w transzach miesięcznych na podstawie częściowych sprawozdań przedkładanych w Gminie Ryn do 10 każdego miesiąca.
   7. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
   8. Za koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania uznaje się koszty:
    a) Ponoszone w związku z działaniami opisanymi w ofercie, niezbędne i bezpośrednio związane z realizacją zadania, przebiegającą zgodnie z opisem tych działań;
    b) Uwzględnione w kosztorysie (budżecie) zadania i umieszczone w ofercie;
    c) Spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
    d) Poniesione w terminie wskazanym w umowie;
    e) Poparte właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy, rachunki do umów) oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej, możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania;
    f) Zgodne z odrębnymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
   9. W rozliczeniu dotacji uwzględnia się w szczególności:
    a) Koszty merytoryczne obejmujące wszelkie koszty związane bezpośrednio ze świadczeniem usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w danej placówce, tj.:
    • Koszty wynagrodzeń personelu opiekuńczego, pielęgniarki, dyrektora żłobka/klubu dziecięcego, personelu sprzątającego;
    • Koszty zakupu materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych;
    • Koszty środków higienicznych i środków czystości;
    • Koszty czynszu wraz z mediami.
    b) Koszty obsługi zadania stanowiące wszelkie koszty związane z obsługą projektu, tj. głównie koszty księgowe związane z rozliczeniem dotacji, koszty personelu (kadry zarządzającej innej niż dyrektor żłobka/klubu dziecięcego).
   10. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane:
    a) Koszty wyżywienia dzieci objętych opieką;
    b) Koszty prowadzenia zajęć dodatkowych;
    c) Zakup i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń;
    d) Dokumenty (faktury, rachunki) wystawione przed datą rozpoczęcia realizacji zadania i po dacie jego zakończenia;
    e) Zakup środków trwałych;
    f) Odpisy amortyzacyjne;
    g) Dotowanie tego samego kosztu z kilku publicznych źródeł finansowania;
    h) Pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
    i) Koszty uzyskania odpisów z KRS, zakupu pieczątek, wyrabianie szyldów i innych kosztów o podobnym charakterze;
    j) Zakup licencji, nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywaniem zadania;
    k) Koszty procesów sądowych;
    l) Podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczania w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług;
    m) Inne, których nie można uznać za związane z realizowanym zadaniem.
    VI. Warunki realizacji zadania

   1. Zadanie może być realizować podmiot, który:
    a) Prowadzi żłobek lub klub dziecięcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców;
    b) Prowadzi żłobek lub klub dziecięcy zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie;
    c) Został wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn;
    d) Posiada niezbędną bazę lokalową (umowa najmu/dzierżawy, akt własności), przystosowaną do realizacji zadania publicznego, spełniającą wymagania określone w ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
    e) Posiada pozytywna opinię/decyzję Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych;
    f) Posiada pozytywną opinię o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych w przypadku klubu dziecięcego lub opinię/decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego w przypadku żłobka;
    g) Posiada kadrę spełniającą wymagania określone w Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1205) – wykaz kadry stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursowego;
    Uwaga! Liczba opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym musi być zgodna z Ustawą oraz dostosowana do liczby miejsc, na które Oferent wnioskuje o dotację. Nie dopuszcza się składania przez Oferenta oświadczenia o gotowości zatrudnienia kadry, pod rygorem odrzucenia oferty konkursowej ze względów formalnych. W przypadku, gdy jedna osoba pełni dwie funkcje, należy wskazać wymiar etatu lub wymiar godzinowy;
    h) Zapewnia przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodnie z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej;
    i) Zapewni realizację zadania z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, treścią niniejszego ogłoszenia oraz zawartą umową.
   2. Planowany dzienny wymiar godzin opieki nad dzieckiem:
    a) Określony zostanie w umowie zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka,
    b) Nie może być krótszy niż 6 godzin dziennie i dłuższy niż 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
   3. Prowadzenie i przekazywanie dokumentacji:
    a) Oferent będzie prowadził następującą dokumentację:
    • dokumentację dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego, w tym w szczególności: umowy zawarte z rodzicami/opiekunami prawnymi;
    • wyodrębnioną dokumentację księgową zadania publicznego w zakresie ewidencji środków pochodzących z dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;
    • dokumentację księgową w zakresie ewidencji wpłat rodziców/opiekunów prawnych, prowadzoną w sposób umożliwiający uzyskanie informacji dotyczących części składowych miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem;
    b) Oferent zobowiązany jest do przekazywania do Gminy Ryn, w terminach zawartych w umowie, sprawozdań częściowych i sprawozdania końcowego, potwierdzających wykorzystanie środków finansowych zgodnie z przedmiotem umowy (wzór sprawozdań stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 10/11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 listopada 2023 roku.);
    c) w celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystywania otrzymanej dotacji, Oferent zobowiązany jest do zamieszczania na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych, sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Gminy Ryn, opisu o treści: „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Ryn, w …. roku, w kwocie …… zł, na podstawie umowy nr ……….. zawartej w dniu ……………..”oraz pieczęci i podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta;
    d) Oferenci, którzy będą otrzymywać dotacje z budżetu Gminy Ryn na realizację zadania publicznego, będą zobowiązani do przechowywania dokumentacji związanej z wykorzystania dotacji przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Oferent dotację otrzymał;
    e) bieżący monitoring realizacji zadania publicznego będą prowadzić upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Ryn, wyznaczeni przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. W przypadku stwierdzenia, w wyniku bieżącej kontroli, nieprawidłowości lub uchybień w sposobie realizacji zadania, Oferent zobowiązany jest do poinformowania Gminy Ryn o ich usunięciu w wyznaczonym terminie;
    f) Zleceniodawca w ramach kontroli może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania publicznego. Oferent, na żądanie kontrolującego, jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego;
    g) Zleceniodawca może dokonywać oceny realizacji zadania publicznego,
    w szczególności:
    • stopnia realizacji zadania,
    • efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
    • prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
    • prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
   4. Obowiązki Oferenta :
    a) Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej działalności związanej z realizacją zadania publicznego, nie później niż w następnym dniu roboczym od daty zawarcia umowy o realizację zadania publicznego, a następnie przedłożenia, we wskazanym miejscu, kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
    b) Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wypadki i szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie w związku z wykonywaniem zadania publicznego oraz poniesie wszystkie koszty związane z wypłatą odszkodowań;
    c) zadanie publiczne wymienione w pkt. III ma charakter wspierany, co oznacza,
    że obowiązkiem Oferenta jest zapewnienie innych środków finansowych na jego realizację, przede wszystkim pochodzących od odbiorców realizowanego zadania;
    d) Oferenci, których oferty zostaną wybrane w otwartym konkursie ofert oraz będą realizować zadania publiczne, są zobowiązani do udostępniania informacji publicznej na zasadach określonych w art. 4a, 4b i 4c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej w dalszej części niniejszego ogłoszenia UPP;
    e) Oferent będzie zobowiązany do zamieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego i na stronie internetowej Oferenta oraz przekazywania do publicznej wiadomości informacji o dotacji przekazanej przez Gminę Ryn;
    f) Oferent, realizując zadanie, będzie zobowiązany do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
    g) Oferent jest administratorem danych osobowych, pozyskanych w trakcie realizacji zadania publicznego i spełnia wymagania określone w ustawie
    z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.,
    poz. 1781) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.).
    VII. Termin realizacji zadania:
    Czas realizacji zadania od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
    VIII. Termin i sposób składania ofert:

   1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego” w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn – osobiście lub drogą pocztową do 20 grudnia 20 grudnia 2023 roku do godziny 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Rynie.
   2. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, zgodnie z wyciągiem z KRS lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowania osób go reprezentujących.
   3. Jeśli treść któregokolwiek pytania nie dotyczy Oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”). Ponadto w opcji wyboru „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego skreślenia.
   4. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
   5. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia odpowiada Oferent.
   6. Złożenie oferty na niniejszy konkurs jest równoznaczne z:
    a) potwierdzeniem przez Oferenta zapoznania się z treścią ogłoszenia konkursowego, procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Gminy Ryn oraz akceptacją zawartych w nim warunków;
    b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Gminę Ryn danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
    z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO oraz ewentualne udostępnienie tych danym wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
    IX. Załączniki obligatoryjne składane wraz z ofertą realizacji zadania:

   1. Wypełniony formularz oferty realizacji zadania publicznego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 listopada 2023 r .
   2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, wynikającego z prowadzonej działalności objętej przedmiotem konkursu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
   3. Pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofert przez osoby nieupoważnione do reprezentowania podmiotu.
   4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. umowa najmu/dzierżawy, akt własności, akt notarialny).
   5. Oświadczenie o liczbie dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego, wg stanu na dzień rozpoczęcia realizacji zadania publicznego czyli 1 stycznia 2024 roku, których rodzice/opiekunowie prawni podpisali z placówką umowę na świadczenie opieki, stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia konkursowego.
   6. Oświadczenie Oferenta, że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym oraz, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
   7. Oświadczenie Oferenta o posiadaniu kadry w żłobku lub klubie dziecięcym (opiekuńcza, zarządzająca, pielęgniarka/położna), spełniającej wymagania Ustawy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna
   8. Oświadczenie o posiadaniu w żłobku lub klubie dziecięcym wyposażenia oraz zabawek i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do użytku zbiorowego dla dzieci w wieku do lat 3, co jest potwierdzone właściwymi certyfikatami.
   9. Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z opłacaniem podatków.
   10. Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
   11. Oświadczenia od nr 6 do 10 stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia konkursowego.
    UWAGA: kopie w/w dokumentów należy złożyć w formie papierowej wraz z wypełnionym oświadczeniem o składanych załącznikach, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia konkursowego.
    X. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

   1. Przy wyborze ofert stosowany jest tryb ustawy UPP.
   2. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
   3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną odrębnym Zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn (karta oceny formalnej stanowi załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 10/11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 listopada 2023 roku).
   4. Za błąd formalny uznaje się:
    a) niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie papierowej;
    b) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
    c) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
    d) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;
    e) złożenie oferty bez wymaganych załączników wymienionych w pkt IX niniejszego ogłoszenia;
    f) dołączenie do oferty skanów kopii dokumentów bez potwierdzenia zgodności
    z oryginałem lub brak skanu oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia– oświadczenie o składanych załącznikach;
    g) niezapewnienie przez Oferenta wymaganego wkładu finansowego.
   5. Oferty niespełniające warunków formalnych, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
   6. W ocenie punktowej oferty brana jest pod uwagę wysokość wnioskowanej przez Oferenta kwoty dofinansowania na jedno dziecko miesięcznie. Sposób obliczenia punktacji określony jest w karcie oceny punktowej, której wzór stanowi załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/11/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 27 listopada 2023 roku.
   7. Ocenione przez Komisję Konkursową oferty uszeregowane malejąco według liczby uzyskanych punktów wraz z propozycjami wysokości dotacji na realizację poszczególnych zadań, Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn, który podejmuje decyzję w sprawie przyznania bądź nie przyznania dotacji poszczególnym Oferentom, wydając stosowne zarządzenie. Dofinansowanie otrzymają Oferenci, którzy uzyskali największą liczbę punktów – do wyczerpania puli środków finansowych.
   8. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.
   9. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Ryn powiadomi Oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
   10. Oferent zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia konkursowego).
   11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
   12. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
   13. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości tj. umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Gminy w Rynie


  Skip to content