bip

Ryn

Dane kontaktowe

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Zakres obowiązków

Pokój Nr

Telefon   / E-mail

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN

Jarosław Filipek

121

 87 4293960  
sekretariat@miastoryn.pl

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNO-SPOŁECZNY

Zastępca Burmistrza/ Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Organizacyjno – Administracyjno – Społecznego

Monika Chyła

Sprawy powierzone przez Burmistrza bieżące kierowanie pracą Urzędu pełnienie funkcji pełnomocnika wyborczego;

119

87 4293974 
sekretarz@miastoryn.pl

SEKRETARIAT
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu 

Anna Pawelczyk

Zaopatrywanie Urzędu w materiały niezbędne w pracy biurowej i na zewnątrz, obsługa sekretariatu, centrali telefonicznej, kserokopiarki, faksu, wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym, prowadzenie archiwum zakładowego.

120

 87 4293960  
sekretariat@miastoryn.pl

Stanowisko ds. informatyki

Dawid Kochański

Obsługa sieci teleinformatycznej i poszczególnych komputerów, administrowanie budynkiem, aktualizacja i wprowadzanie danych na stronie internetowej BIP.

104

 87 4297303  
informatyk@miastoryn.pl 

Stanowisko ds. pracowniczych
i mieszkalnictwa

Joanna Halicka

Zatrudnianie, prowadzenie akt osobowych, bieżące sprawy kadrowe i zwalnianie pracowników (w tym na roboty publiczne i prace interwencyjne), przygotowywanie list płac, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne (Płatnik); stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawy komunalne i mieszkaniowe na terenie miasta i gminy.

 101

 87 4293962  
kadry@miastoryn.pl

Stanowisko ds. obsługi mieszkańców

Wiesława Wachowska

Sprawowanie nadzoru nad tablicą informacyjną umiejscowioną na parterze Urzędu Miasta i Gminy oraz na zewnątrz budynku, obsługa mieszkańców, przyjmowanie wniosków, podań i innych pism, udzielanie informacji i wyjaśnień mieszkańcom oraz innym osobom odwiedzającym Urząd

 11

 87 4293972  

Opiekunka dzieci i młodzieży (w drodze do i ze szkoły osób niepełnosprawnych)

Danuta Laskowska

Sprzątaczka

Joanna Jurewicz

REFERAT BUDŻETOWO – FINANSOWY

Skarbnik Gminy
Kierownik Referatu Budżetowo – Finansowego

Agnieszka Kozłowska – Budka

Nadzór nad komórką finansową (księgowość budżetowa, księgowość, podatkowa, działalność kasy), kontrola wstępna zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dysponowanie środkami pieniężnymi, przygotowywanie uchwał budżetowych i zmian do nich, analiza sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych.

127

 87 4293978  
skarbnik@miastoryn.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Renata Kozioł

Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa;

129

87 4293977 
ksiegowa@miastoryn.pl

Stanowisko ds. finansowo – księgowych

Justyna Leonik

Księgowość budżetowa, zobowiązania pieniężne Urzędu, rozliczanie płac, sprawozdawczość finansowa;

129

 87 4293977  
ksiegowosc@miastoryn.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków

Monika Furtak

Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, kontrola składanych deklaracji podatkowych, przygotowywanie dokumentacji w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń i rat należności podatkowych,

125

87 4293975 
podatki@miastoryn.pl

Stanowisko ds. opłat i podatków

Adriana Ptaszczuk

Księgowość podatkowa, pobór, egzekucja należności podatkowych, współpraca z sołtysami i rozliczanie wpłat pobieranych przez sołtysów, gospodarka drukami ścisłego zarachowania;

125

 87 4293976  
windykacja@miastoryn.pl

Stanowisko ds. obsługi administracyjno – finansowej placówek oświaty

Elżbieta Górna

Grażyna Brzezińska

Sporządzanie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, prowadzenie kart zarobkowych i wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia i ubezpieczenia zatrudnionych pracowników, sporządzanie dokumentów ubezpieczeniowych, rozliczanie i prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych i innych świadczeń pracowników oświatowych, sporządzanie sprawozdań i przekazywanie danych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników oświatowych  do GUS, dokumentów do naliczania emerytur, rent i innych świadczeń pracowników oświatowych, formularzy w zakresie obliczania i pobierania podatku dochodowego,  przyjmowanie i przygotowywanie projektów decyzji i wystawianie zaświadczeń w zakresie udzielania pomocy finansowej uczniom, wykonywanie obowiązków związanych z wprowadzaniem danych do Systemu Informacji Oświatowej, wykonywanie obowiązków głównego księgowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, udzielanie kontrasygnaty w stosunku do czynności prawnych podejmowanych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie, prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz gospodarki finansowej jednostki, analiza wykorzystania środków przewidzianych dla jednostki oświatowej z budżetu i innych będących w dyspozycji, dokonywanie kontroli operacji gospodarczych jednostek stanowiących przedmiot księgowań, opracowywanie sprawozdań finansowych i ich analiza z zakresu oświaty, współpraca z ZUSem i Urzędem Skarbowym, współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej, prowadzenie księgi środków trwałych i ksiąg inwentarzowych, zgłaszanie kierownikowi jednostki naruszenie dyscypliny budżetowej, prowadzenie ewidencji należnych wpłat z tytułu: czynszów, ogrzewania, zużycia wody przez poszczególnych użytkowników mieszkań szkolnych, rozliczanie kosztów korzystania dzieci z Gminy Ryn z przedszkoli w innych gminach, wykonywanie obowiązków dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

118

 87 429 39 73
finansezsp@miastoryn.pl
kadryzsp@miastoryn.pl

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy    

Andrzej Żmijewski    

Organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie prac Referatu gospodarczego i rozwoju gminy. Praca w zakresie inwestycji oraz pozyskiwanie środków z zewnątrz, prowadzenie rejestru procedur przetargowych prowadzonych w Gminie, organizowanie przetargów na potrzeby Urzędu (usługi i zakupy) zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych, pozyskiwanie funduszy strukturalnych i pomocowych dla Gminy, nadzór nad prowadzonymi inwestycjami w Gminie Ryn.

126

 87 4293970  
inwestycje@miastoryn.pl

Stanowisko ds. środowiska

Natalia Głowacz

Realizacja zadań wynikających z przepisów w zakresie ochrony środowiska, z prawa wodnego,  ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, przepisów o odpadach. Nadzorowanie gospodarki łowieckiej i realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego. Realizacja zadań w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy. Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy, realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Przygotowywanie i realizacja projektów Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami.

 128

 87 4293979  
srodowisko@miastoryn.pl

Stanowisko ds. gospodarczych
i promocji

Emilia Kowalewska

Działalność promocyjno – informacyjna na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy. Redagowanie i prowadzenie strony internetowej miasta. Współpraca z Punktem Informacji Turystycznej. Pełnienie funkcji koordynatora Cittaslow w Gminie. Dokonywanie wpisów do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, w systemie informatycznym, zmian, zawieszeń, wznowień i wykreśleń. Wydawanie licencji na przewozy osobowe taxi. Wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie rejestru instytucji kultury i jego aktualizacja oraz współpraca z gminnymi instytucjami kultury. Ewidencjonowanie i wydawanie zaświadczeń dot. obiektów świadczących usługi hotelarskie (gospodarstwa agroturystyczne i inne). Zadania w zakresie realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

103

87 429 39 71
promocja@miastoryn.pl

Stanowisko ds. inwestycji 

Natalia Świder

Stały monitoring możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł, sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków Unii Europejskiej i innych, monitorowanie złożonych wniosków (w tym sporządzanie sprawozdań z ich realizacji), prowadzenie rejestru procedur przetargowych prowadzonych w Gminie, zapewnienie wykonania ustawy o zamówieniach publicznych Urzędu w powyższym zakresie, w tym prowadzenie odpowiednich procedur związanych z realizacją zamówień publicznych.

126

 87 4293970  
inwestycje@miastoryn.pl

Stanowisko ds. obronnych, ppoż.
i drogownictwa

Krzysztof Ptaszczuk

Modernizacja i konserwacja dróg gminnych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zarządzanie siecią dróg gminnych. Wydawanie decyzji na budowę zjazdów z dróg gminnych i zezwoleń na umieszczanie reklam na terenie gminny Ryn. Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych. Zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi jako szefowi Obrony Cywilnej Gminy, przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju, zapewnienie niezbędnej pomocy Burmistrzowi przy czynnościach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, opracowywanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków oraz propozycji składu personalnego jak również zabezpieczenia logistycznego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Wykonywanie czynności z zakresu obsługi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w przygotowywaniu i koordynacji akcji ratunkowych w przypadkach zagrożeń i awarii oraz usuwania ich skutków, prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu, realizacja spraw w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w tym zapewnienie realizacji zadań dotyczących funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej

 108

 87 4293966  
drogi@miastoryn.pl

Konserwator i
kierowca

Mirosław Bielski

Konserwator i kierowca

Mirosław Jaszcz

Pracownik gospodarczy, kierowca

Leszek Możdżeń

SAMODZIELNE STANOWISKA

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Ewa Büttner

Zadania wynikające z ustaw o aktach stanu cywilnego, stosunkach Państwa do kościołów, związków wyznaniowych (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą), wpisy akt sporządzonych za granicą do ksiąg polskich;

106

 87 4293969  
usc2@miastoryn.pl

Stanowisko ds. obywatelskich

Patrycja Gadomska

Ewidencja ludności (zameldowanie, wymeldowanie, urodzenia, małżeństwa, zgony), nadawanie numeracji PESEL, sprawy cudzoziemców, prowadzenie stałego rejestru wyborców (sporządzanie spisów wyborców na potrzeby wyborów), sporządzanie wykazów dzieci na potrzeby oświaty, ewidencja i rejestracja przedpoborowych, przedterminowe zwolnienia z wojska, sprawy żołnierzy rezerwy, zezwolenia na zbiórki publiczne (rozliczanie), zezwolenia na imprezy masowe;

107

 87 4293968  
usc@miastoryn.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

Katarzyna Jasionowska

Gromadzenie materiałów pod obrady Rady Miejskiej, protokołowanie obrad komisji, sesji;

 115

 87 4297301  
rada@miastoryn.pl

Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego

Paulina Żmijewska

Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, przygotowywanie dokumentacji do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania miasta i gminy, współpraca z konserwatorem zabytków

 128

 87 4293979  
plan@miastoryn.pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Natalia Bitowt

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy, obrót nieruchomościami (dzierżawy, sprzedaż, przejęcia na mienie komunalne), nadawanie numeracji nieruchomościom, naliczanie czynszów, egzekucja należności, podział i rozgraniczenia nieruchomości, współpraca z Oddziałem Geodezji w Starostwie, notariuszami;

 102

 87 4293964  
grunty@miastoryn.pl

Skip to content