bip

Ryn

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ryn

Urząd Miasta i Gminy Ryn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Rejestr zmian w postaci tabeli nie posiada identyfikatorów i atrybutów nagłówków do identyfikacji komórek.

Wyłączenia

 • Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Chyła.
 • E-mail: sekretarz@miastoryn.pl
 • Telefon: 874293974

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 • Adres: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn
 • E-mail: sekretariat@miastoryn.pl
 • Telefon: 874293960

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Ryn wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku jest jedno wejście, przy którym znajduje się podjazd dla wózków.

Biuro podawcze Urzędu jest umiejscowione na parterze budynku, co umożliwia osobie poruszającej się na wózku dojazd do pomieszczenia. Budynek nie jest wyposażony w windę, dlatego też osoby na wózkach mają możliwość korzystania tylko z korytarza i pomieszczeń na parterze. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Z usług tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

  • wersja kontrastowa
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  • obsługa powiększenia z poziomu przeglądarki
  • wyróżnienia odnośników (zmiana kolorów linków)
  Dostęp do wszystkich zakładek jest możliwy przy korzystaniu z mapy serwisu, stosuje się standardowe skróty klawiatury.
  • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
  • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
  • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
  • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
  • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
  Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
  • Google Chrome v 80.X  lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Mozilla Firefox v 74.X  lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Internet Explorer v 11.X  lewy ALT + [litera_skrótu]
  • Opera 67.X  lewy ALT + [litera_skrótu]
  Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Miasta i Gminy Ryn dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.miastoryn.pl była na poziomie WCAG 2.1.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym sekretarz@miastoryn.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 87 429 39 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content