bip

Ryn

list_polecajacy

Diagnoza dla LGD9 (organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy, samorządy lokalne)

Szanowni Państwo
Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 z siedzibą w Węgorzewie przystąpił do opracowania dokumentu pn. „Diagnoza problemów w funkcjonowaniu, rozwoju i warunków sukcesu współpracy 3 sektorów życia społeczno – gospodarczego na terenie gmin północnego obszaru WJM, jako czynnika rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z zastosowaniem triangulacji źródeł i metod badawczych”.
Ww. diagnoza niezbędna jest do opracowania lokalnej strategii rozwoju na nową perspektywę finansową 2014-2020, w tym do określenia celów i kierunków rozwoju obszaru, na którym strategia będzie realizowana, przy maksymalnym zaangażowaniu społecznym (RLKS).
Celem diagnozy jest określenie zagadnień związanych z funkcjonowaniem formalnych organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, podmiotów gospodarczych i samorządów; określenie zagrożeń i szans rozwoju obszarów wiejskich – z wykorzystaniem zarówno wywiadów z liderami 3 sektorów życia społeczno-gospodarczego, badania zogniskowanego oraz analizy dostępnych raportów i literatury przedmiotu oraz opracowanie wskazówek dla kierunków współpracy organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i pozostałych partnerów.
Do przeprowadzenia diagnozy wyłoniona została firma: Instytut Badawczy IPC Spółkaz o.o. z siedzibą we Wrocławiu (REGON: 022048739, NIP: 8943043599).
W związku z powyższym zwracam się z prośbą do przedstawicieli sektora społecznego (organizacje pozarządowe), gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy) oraz publicznego (samorządy lokalne) o udzielenie ww. firmie niezbędnych informacji związanych z funkcjonowaniem reprezentowanego podmiotu.
Z góry serdecznie dziękuję!
Z poważaniem
Barbara Dawcewicz
Prezes Związku Stowarzyszeń

Skip to content