bip

Ryn

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Dodatek przeznaczony jest dla podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego lub inny rodzaj biomasy, skroplonego gazu LPG lub oleju opałowego, czyli które są:
 
a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej (..), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej,
c) noclegownią albo ogrzewalnią (…), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
e) podmiotem systemu oświaty (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem (…), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej,
i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności,
k) ochotniczą strażą pożarną (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie,
l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
m) rodzinnym domem pomocy(…) w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
n) centrum integracji społecznej (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
o) klubem integracji społecznej(…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
p) warsztatem terapii zajęciowej (…), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
q) organizacją pozarządową (…), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego,
r) spółdzielnią socjalną (…), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności.
 
W celu otrzymania środków przeznaczonych na wypłatę przez gminy (…) dodatków dla podmiotów wrażliwych (zwanymi dalej: „dodatkami”), niezbędne jest złożenie przez gminę do wojewody wniosku o przekazanie środków.
 
Z uwagi na krótki termin, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę, wniosek należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Ryn, do dnia 4 października 2022 r.
 
Szczegółowe informacje pod nr tel.: 87 429 39 79
Skip to content