bip

Ryn

granty pgr

Granty PPGR – aktualizacja wniosków

granty pgr

Granty PPGR – aktualizacja wniosków

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Ryn, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

 

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu etc.)

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dokumenty pochodzące z Archiwum Państwowego w Olsztynie lub z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne).

3) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy (nie dotyczy uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie), iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.

4) w celu weryfikacji miejsca zamieszkiwania przodka należy wskazać  dane  identyfikacyjne  przodków w zakresie: daty urodzenia krewnego oraz imion jego rodziców bądź kserokopie z posiadanych dokumentów, potwierdzających poświadczenie o miejscu zamieszkiwania w miejscowościach PPGR.

 

5)  potwierdzenie zamieszkania ucznia objętego oświadczeniem/ jego rodziny w Gminie Ryn, o ile nie wynika to z faktu zameldowania – kserokopia (np. legitymacja szkolna ucznia, inne).

 

 

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Ryn w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Ryn do instytucji weryfikującej.

 

Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać  w wersji papierowej, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 roku do godz. 15.00.

 

UWAGA! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia.

 

W razie pytań osobą do kontaktu jest Pani Natalia Świder, tel. 87 429 39 70, e-mail: inwestycje@miastoryn.pl

 

Skip to content