bip

Ryn

8

Inauguracja projektów aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zawodowej „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni”

22 lutego w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie odbyła się inauguracja projektów aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni” – projekt I, projekt II oraz projekt III, realizowanych przez Stowarzyszenie Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Gminą Ryn. Projekt ten jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem poszczególnych projektów jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku 18 – 64 lata, zamieszkałych w 100% na obszarze rewitalizacji w mieście Ryn poprzez objęcie ich w okresie od 01.01.2019 r. do 29.02.2020 r. usługami aktywnej integracji. Każdy z 3 projektów kierowany jest do innej grupy odbiorców, z następującymi problemami:

– bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych oraz potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności (projekt I – 25 osób)

– uzależnienia lub przemocy w rodzinie ( projekt II – 24 osoby)

– bardzo niski potencjał do podjęcia zatrudnienia (niskie kwalifikacje i kompetencje zawodowe, małe doświadczenie zawodowe) (projekt III – 28 osób)

W ramach projektu będą przeprowadzone zajęcia z psychologiem, brokerem edukacyjnym, poradnictwo indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, zajęcia grupowe (warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, warsztaty wizerunku i autoprezentacji), kursy i szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe.

Rekrutacja została przeprowadzona przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, podczas której wyłoniono 77 uczestników projektów. Do zadań MGOPS należy także praca socjalna przez cały okres realizacji projektów.

1

2

3

4

5

6

7

8

Skip to content