bip

Ryn

Informacja dla kandydatów na ławników Sądów Powszechnych na kadencję 2020-2023

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.52 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 roku Nr 121, poz.693) rady gmin dokonują w roku bieżącym wyboru ławników na nową kadencję 2020-2024.

 

 

Rada Miejska w Rynie wybierze do Sądu Rejonowego w Giżycku na kadencję 2020-2023

–      6 ławników, z czego 5 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

Art.158 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych określa, że:

§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

2)   Jest nieskazitelnego charakteru.

3)   Ukończył 30 lat.

4)   Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

5)   Nie przekroczył 70 lat.

6)   Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

7)   Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 Art.159 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych określa, że:

§ 1. Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy
 6. Duchowni.
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Miejskiej w Rynie, zgodnie z art.162 §1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku, na karcie zgłoszenia (wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.) – druki dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn pokój nr 120 ( sekretariat) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego w karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)     Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)     Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3)     Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

4)     Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz.2217 oraz z 2018 roku, poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5)     Dwa zdjęcia zgodne z  wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 1. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona) nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 3. Dokumenty wymienione w punkcie 1 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w punkcie 2 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 4. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt.3.
 5. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 6. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 7. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z kompletem dokumentów należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn pok. nr 120 ( sekretariat ) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych (określonych w ustawie i rozporządzeniu do tej ustawy) pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn tel. 87 429 39 60

                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   Juliusz Brant

 

Załączniki:

 

1/ karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego

2/ lista osób popierających kandydata

3/ wzory 2 oświadczeń

 

Ryn 30.05.2019r.

Skip to content