bip

Ryn

Informacja na temat przetargów

Ryn, dnia 2021-06-29

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH

 

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2020r., poz.1990 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz.1490 ze zmianami/ 

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN

ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

 1. nieruchomości niezabudowanej, położonej przy w ul. Świerkowej w Rynie, oznaczonej nr 95/19 o pow.1153m2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5.  Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /16.MN/U/. Działka obciążona jest służebnością przesyłu sieci gazowej. Działka nie jest obciążona hipotekami.

Cena  wywoławcza wynosi 70.000,00zł /netto/, wadium 7.000,00zł, minimalne postąpienie

700,00zł.

2. nieruchomości niezabudowanej, położonej przy w ul. Świerkowej w Rynie, oznaczonej nr 95/20 o pow. 1153m2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5.  Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /16.MN/U/. Przez nieruchomość przebiega gazociąg. Działka obciążona jest służebnością przesyłu sieci gazowej. Działka nie jest obciążona hipotekami.

Cena  wywoławcza wynosi 70.000,00zł /netto/, wadium 7.000,00zł, minimalne postąpienie

700,00zł.

Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

I przetarg odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2021 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.

1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do

29 lipca 2021 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040

w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Gminy Ryn w dniu 29 lipca 2021r.

2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet

ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego

rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4)Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania

umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek

wpłaconego wadium.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych

lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu

nieruchomości  przez cudzoziemców/.

6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga

legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika

przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi

nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i

Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail: grunty@miastoryn.pl .

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

 

 

 

Skip to content