bip

Ryn

Informacja w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE
 
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
 
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 185), podaje się do publicznej wiadomości informację o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, zarządzonych na dzień 11 lutego 2018 r.
 
1. Prawo zgłaszania kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie mają komitety wyborcze, utworzone dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rynie, których zawiadomienie o utworzeniu zostało przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie.
2. Zgłoszenia kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Rynie będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie do dnia 13 grudnia 2017 r. w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 255) w godzinach urzędowania, tj.
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
3. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2, mogą być złożone Komisarzowi Wyborczemu przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (na podstawie pisemnego upoważnienia, bądź jego uwierzytelnionej kopii) lub w inny sposób doręczone Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie (np. pocztą).
W razie wysłania pocztą, o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).
4. Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia oraz tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 783), zmieniona uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania (…) (M. P. poz. 1007).
 
Akty prawne dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – http://pkw.gov.pl/, natomiast wzór zgłoszenia – w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, a także na podstronie internetowej Komisarza Wyborczego w Olsztynie – http://olsztyn.kbw.gov.pl/.
 
KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE
 
z dnia 15 listopada 2017 r.
 
 
       Na podstawie § 8 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 185), podaje się do publicznej wiadomości informację o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych:
 
       Komisarz Wyborczy w Olsztynie informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski zarządzeniem nr 305 z dnia 14 listopada 2017 r. zarządził na dzień 11 lutego 2018 r. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rynie.
 
       Zawiadomienia komitetów wyborczych, które zamierzają uczestniczyć w ww. wyborach, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie.
 
Miejsce przyjmowania zgłoszeń:
Siedziba Komisarza Wyborczego w Olsztynie –
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Olsztynie
Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
(gmach Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 255)
tel. 89 523 23 48.
 
Czas przyjmowania zgłoszeń:
Zawiadomienia przyjmowane będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania, tj. w godz. 7:30 – 15:30.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia 4 grudnia 2017 r. o godzinie 15:30.
(w razie wysłania dokumentów pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do Komisarza Wyborczego w Olsztynie).
 
Powyższy termin, zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do powołanego zarządzenia upływa w niedzielę, tj. 3 grudnia 2017 r., jednakże uległ on przedłużeniu zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 15, poz. 1089).
      Zasady tworzenia komitetów wyborczych określone są w Kodeksie wyborczym. Treść Kodeksu i innych dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – http://pkw.gov.pl/. Natomiast wzory dokumentów dotyczące tworzenia komitetów wyborczych – w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Olsztynie, a także na podstronie internetowej Komisarza Wyborczego w Olsztynie – http://olsztyn.kbw.gov.pl/.
 
Komisarz Wyborczy
w Olsztynie
(-) Rafał Malarski
Skip to content