bip

Ryn

O Gminie

Położenie Gminy

Gmina Ryn położona jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie Warmińsko-Mazurskim, w powiecie giżyckim. Zlokalizowana jest na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, tym samym posiada duży potencjał turystyczny ze względu na położenie i panujące warunki przyrodnicze.
Ryn leży nad dwoma jeziorami: Ryńskim i Ołów. Do Jeziora Ryńskiego można dopłynąć niemal z każdego zakątka Krainy Wielkich Jezior. Jezioro Tałty, wraz z Ryńskim stanowią największe i najdłuższe jezioro w okolicy (20km) i jednocześnie odnogę Szlaku Wielkich Jezior, którą wpływa się do centrum miasta. Jezioro Ołów jest jednym z najczystszych w okolicy i jest objęte strefą ciszy. Wokół jeziora znajduje się ścieżka spacerowo – rekreacyjna o długości ponad 4 km. 

Na terenie gminy dominującymi działami gospodarki są rolnictwo, turystyka, drobny przemysł związany szczególnie z surowcem jakim jest las oraz drobne usługi.

Dostępność komunikacyjna

W granicach administracyjnych gminy Ryn układ komunikacji drogowej tworzą drogi: krajowa, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Przez gminę Ryn przebiega droga krajowa nr 59, która stanowi podstawowe połączenie komunikacyjne gminy z sąsiednimi gminami oraz najbliższymi miastami m.in. z miastem Giżycko i z miastem Mrągowo.

Przez Gminę Ryn przebiega linia kolejowa relacji Ełk-Olsztyn, co ułatwia komunikację osób jak i transport towarów i surowców.

W najbliższej odległości od Rynu znajduje się lotnisko w Szymanach, które oddalone jest o około 80 km.

Powierzchnia

Gmina Ryn obejmuje powierzchnię 204,54 km², z czego ponad 115 km² (56%) stanowią użytki rolne, 52,25 km² (25%) stanowią obszary leśne oraz blisko 22 km² (ok. 10%) zajmują wody (jeziora i kanały).

Ludność

Liczba ludności Gminy Ryn wynosi 5734 osób. Ludność w wieku produkcyjnym wynosi ok. 3700 osób. Według danych z GUS z końca 2016 r. stopa bezrobocia w gminie wynosiła 14,6 %. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie Ryn wynosi 3 446,45 zł.
29,2 % aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Ryn pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 23,1 % w przemyśle i budownictwie, a 13,9 % w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2 % pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Infrastruktura

W gminie Ryn jest dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna, której długość osiągnęła ponad 187 km. Na obecną chwilę ok. 98% gospodarstw wiejskich na terenie gminy Ryn jest skanalizowanych i posiada dostęp do bieżącej wody. Wpływa to na poprawę jakości i komfortu życia mieszkańców oraz turystów wypoczywających na tym terenie. Na atrakcyjność turystyczną miasta wpływa także rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura portowa z Ekomariną nad Jeziorem Ryńskim. Dodatkowo nad jeziorem Ołów znajduje się plaża miejska z pomostem, a w pobliżu pomost do wędkowania oraz wiaty z miejscem na ognisko, boisko do siatkówki oraz siłownia plenerowa. W Rynie znajduje się także stadion miejski oraz boisko orlik (boisko di piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne). Na terenie gminnych sołectw również znajdują się tereny sportowo – rekreacyjne.
W Rynie infrastruktura drogowa jest w dobrym stanie technicznym. Większość dróg w mieście jest pokryta nawierzchnią bitumiczną. Główne drogi na obszarach wiejskich są także pokryte nawierzchni bitumicznej, natomiast pozostałe to drogi o nawierzchni żwirowej.

Mocne strony Gminy Ryn

  • duży potencjał turystyki, jako ważnej gałęzi gospodarki,
  • zasoby przyrodnicze i krajobrazowe,
  • atrakcyjna lokalizacja,
  • atrakcyjne tereny inwestycyjne,
  • brak uciążliwego przemysłu,
  • niska gęstość zaludnienia na terenie gminy,
  • dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna,
  • dobrze rozwinięta sieć wodociągowa i kanalizacyjna,
  • niskie koszty pracy,

Skip to content