bip

Ryn

Konkurs na opracowanie projektu flagi Gminy Ryn

Regulamin konkursu na opracowanie projektu flagi Gminy Ryn

I. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Ryn.

2. Konkurs trwa od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018r.

3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje poprzez przesłanie projektu.

 

 

Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami konkursu oraz nie wnosi zastrzeżeń i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego regulaminu (wzór oświadczenia w załączeniu).

II. Zasady konkursu.

1. Uczestnik, powinien wykonać projekt flagi gminy uwzględniający podstawowe zasady określone przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny (publikowane na stronach instytutu).

 

2. Praca konkursowa obejmuje: projekt graficzny w wersji wydrukowanych plansz wraz z opisem – uzasadnieniem nawiązującym do historii i tradycji ziemi ryńskiej; opis powodów użycia poszczególnych barw (wartość nasycenia koloru w systemie CMYK) czy symboli (kontekst historyczno-heraldyczno-weksylologiczny) oraz wersję elektroniczną projektu na płycie CD-R przy zastosowaniu powszechnie używanych formatów (cdr, bmp, pdf, odr, doc, jpg).

Każdy uczestnik może przekazać tylko jeden projekt.

 

3. Projekt należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy (w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na flagę Gminy Ryn”) w formie papierowej i elektronicznej  wraz z danymi uczestnika: imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu
–  do dnia 31 marca 2018r.
Uwzględniane będą tylko kompletne projekty.

 

4. Komisja – powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn dokonuje oceny projektów według przyjętych kryteriów: pomysłowość, artystyczne wykonanie oraz estetykę projektów, a także ich przydatność do celów promocyjno-reklamowych.
Następnie wybiera 2 najlepsze projekty.

 

5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

 

6. Uczestnik, którego projekt flagi Gminy Ryn zostanie zatwierdzony na sesji Rady i pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3.000 złotych (umowa o dzieło
z Burmistrzem Miasta i Gminy Ryn i podpisanie oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu).

 

III. Postanowienia końcowe:

1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych gminy Ryn www.miastoryn.pl

2. Organizator nie będzie zwracał uczestnikom złożonych do oceny projektów.

Załączniki:

Skip to content