bip

Ryn

Konkurs na projekt flagi Gminy Ryn

Regulamin konkursu na projekt flagi Gminy Ryn

I. Definicje regulaminu.

1. Organizator –  Gmina Ryn

2. Komisja – Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

3. Uczestnik – mieszkaniec Gminy Ryn, który złoży  prawidłowy projekt.

4. Projekt – projekt flagi Gminy Ryn wraz z uzasadnieniem (opisem)

 

II. Postanowienia ogólne.

1. Konkurs  organizowany jest  w okresie od 1 kwietnia  do 30 września 2017r.

2. Regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz zawiera warunki uczestnictwa,

    które uczestnik akceptuje poprzez przesłanie projektu.
Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z zasadami konkursu oraz nie wnosi zastrzeżeń
i wyraża zgodę na związanie treścią niniejszego regulaminu (wzór oświadczenia w załączeniu).

III. Zasady konkursu.

1. Uczestnik, powinien wykonać projekt flagi gminy uwzględniając podstawowe zasady preferowane przez Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny (publikowane na stronach instytutu: Zasady projektowania flag) takie jak:

1)     zalecane są proporcje płata 5:8, jak we fladze państwowej;

2)     zalecane jest wyprowadzenie barw flagi z barw herbu;

3)     możliwe jest także zaprojektowanie flagi heraldycznej (godło na płacie o barwie pola tarczy herbowej);

4)     na fladze stosuje się zasadę kontrastu (dwie podobne do siebie barwy – np. błękitna

i zielona, lub biała i żółta – nie mogą ze sobą sąsiadować);

5)     nie używa się dwóch odcieni tej samej barwy

wraz z opisem – uzasadnieniem nawiązującym do historii i tradycji ziemi ryńskiej; opisem powodów użycia poszczególnych barw (wartość nasycenia koloru w systemie CMYK) czy symboli.

   Każdy uczestnik może przekazać tylko jeden projekt.

2. Projekt należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w formie papierowej
i elektronicznej na płycie CD-R przy zastosowaniu powszechnie używanych formatów(cdr, bmp, pdf, odr, doc, jpg) wraz z (w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na flagę gminy Ryn”) danymi uczestnika, czyli imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu do dnia 30 września 2017r.
Uwzględniane będą tylko kompletne projekty.

3. Komisja dokonuje oceny zakodowanych przez organizatora projektów według

    przyjętych kryteriów: pomysłowość, artystyczne wykonanie oraz estetykę projektów,
    a także ich przydatność do celów promocyjno-reklamowych.
    Następnie wybiera 2 najlepsze projekty.
4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.
5. Uczestnik, którego projekt  flagi Gminy Ryn zostanie zatwierdzony na sesji Rady,
     może otrzymać nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Konkursu
w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych gminy Ryn www.miastoryn.pl

2. Organizator nie będzie zwracał uczestnikom złożonych do oceny projektów.

Skip to content