bip

Ryn

Konkursy na realizację zadań publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie:

– Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2022 r.

– Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2022 roku

oraz realizacji zadań publicznych realizowanych w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu: 

– Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

– Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

– Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

– Ratownictwa i ochrony ludności

– Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Treść ogłoszeń oraz załączniki niezbędne do składania ofert znajdują się poniżej w plikach do pobrania. 

 

Skip to content