bip

Ryn

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert

W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie:

– Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

– Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

– Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

– Ratownictwa i ochrony ludności

– Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

1. Termin składania zgłoszeń – 22 luty 2024 r. do godziny 15.00

2. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

3. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), biorących udział w konkursie;

3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775);

4) mają doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

4. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej: Urząd Miasta i Gminy Ryn,
ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy:                      promocja@miastoryn.pl na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

5. Spośród zgłoszonych kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wybiera co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji.

6. Po zakończeniu naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powołuje Komisję Konkursową w składzie:
– dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Ryn;
– dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie;

7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
–  żadna organizacja nie wskaże osób do komisji konkursowej lub

–  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach tej komisji, lub
–  wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu ze względu na złożenie oferty przez organizację, która wskazała osobę lub podlegają wykluczeniu ze względu na przepisy KPA.

8. Skład Komisji konkursowej zamieszczony zostanie, w biuletynie informacji publicznej           (www.bip.miastoryn.pl), na stronie internetowej: www.miastoryn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

9. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 Ryn dnia 31.01.2024 r.

                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

                                                                                                        Jarosław Filipek

Skip to content