bip

Ryn

Nabór na stanowisko opiekunki osób starszych i chorych

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ogłasza nabór na stanowisko

opiekunki osób starszych i chorych

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

2. Okres i forma zatrudnienia:

Praca  będzie wykonywana w ramach umowy o pracę.

3. Wymagania w stosunku do kandydatów:

3.1.Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie prawa jazdy i własnego samochodu

3.2.Wymagania dodatkowe:

 • kwalifikacje do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kierunkowe przygotowanie zawodowe lub ukończony kurs);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • umiejętność współpracy w zespole, odpowiedzialność
 • odporność na sytuacje stresowe,
 •  mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi i chorymi

4. Zakres wykonywanych działań:

 • Wykonywanie usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i gospodarczych w domu osób starszych i chorych zgodnie z potrzebami indywidualnymi;

5. Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem,
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 30.12.2021 r. do godz. 1000  na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, pok. 12, ul. Ratuszowa 2,

11-520 Ryn, z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy opiekunka osób starszych i chorych.

Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP.

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Kierownik MGOPS

                                                                                                           Ewa Modzelewska

Skip to content