bip

Ryn

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie poszukuje kandydata na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze – pracownik socjalny.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

a) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych;
c) prowadzenie pracy socjalnej i jej dokumentowanie;
d) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz występowanie na tej podstawie o pomoc dla zainteresowanych.

Wymagania konieczne:

a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie zgodnie z art. 116 ust.1, art. 156 ustawy o pomocy społecznej,
c) znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, k.p.a., ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w zakresie ochrony danych osobowych,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane:

a) staż pracy na stanowisku pracownika socjalnego,
b) obsługa komputera, pakiet Office ( Word, Excel),
c) znajomość programu POMOST,
d) rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,
e) dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w sytuacjach stresujących,
f) komunikatywność w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

a) CV i list motywacyjny
b) Kwestionariusz osobowy ( załącznik nr 1)
c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d) kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe,
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
g) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne lub kopia aktualnego „ Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,
h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o składanie kompletu dokumentów z dopiskiem „pracownik socjalny” osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie lub za pośrednictwem poczty na adres:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ratuszowa 2
11-520 Ryn


Termin składania dokumentów do 13 marca 2024r. do godz.14 00
Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informujemy, iż Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko pomocnicze bez podania przyczyny.

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Modzelewska

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L z 2016r.Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję iż:
1. Administratorem danych osobowych, podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
2. W Ośrodku został wyznaczony inspektor ochrony danych. Kontaktować się z nim można za pomocą poczty e-mail : jod@ajip.pl;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym naborze.
4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikających z przepisów prawa pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne.
5. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o:
– przepisy prawa pracy, w tym Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach;
– dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.
6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia procesu rekrutacji.
8. Dane nie  będą przekazywane innym podmiotom oraz dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Skip to content