bip

Ryn

Nabór ofert na dotację w ramach „małych grantów”

Małe Granty

Gmina Ryn ogłasza nabór ofert składanych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) czyli tzw. „małych grantów”.

 

 

 

 

 

  • „małymi grantami” nazywa się potocznie dotację od samorządu w wysokości do 10 000 zł,
  • w ramach procedury przyznawania małych grantów współfinansowane mogą być jedynie zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym,
  • projekt można złożyć na działania związane z realizacją czynnych programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (sport, rekreacja, kultura),
  • nie można złożyć oferty na uzupełnienie działań, na które została już przyznana dotacja z budżetu Gminy Ryn,
  •  realizacja zadania publicznego współfinansowanego w ramach art. 19a może trwać maksymalnie 90 dni,
  • wymagany wkład organizacji to min. 30% (może się na niego składać wkład własny finansowy, osobowy i rzeczowy),
  • w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszcza się ją na okres 7 dni:
    • w Biuletynie Informacji Publicznej,
    • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn,
    • na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
  • każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w sposób o którym mowa powyżej, może zgłosić uwagi dotyczące oferty,
  • wszystkie oferty wraz z uwagami zgłoszonymi w przeciągu 7 dni, o których mowa powyżej rozpatruje komisja powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn, która następnie przedstawia swoje wniosku Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn,
  • po zapoznaniu się z uwagami komisji, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji i niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego,
  • ofertę oraz późniejsze rozliczenie należy składać na uproszczonym wzorze oferty oraz uproszczonym wzorze sprawozdania z realizacji zadania – wzory te określa Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,
  • oferty należy składać w wersji papierowej na parterze Urzędu Miasta i Gminy Ryn na stanowisku ds. obsługi mieszkańców od dnia 15 czerwca 2023 roku do 7 lipca 2023 roku  do godz. 14:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji udziela Pani Emilia Kowalewska tel. 87 429 39 60, e-mail: promocja@miastoryn.pl

 

Poniżej do pobrania znajduje się uproszczony wzór oferty oraz uproszczony wzór sprawozdania.

Skip to content