bip

Ryn

grafika_bezplatna_pomoc_prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

  

SZANOWNI PAŃSTWO

 

 

Informuję, że Powiat Giżycki, z dniem 2016.01.11 rozpocznie realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pod nazwą nieodpłatna pomoc prawna, która będzie realizowana w następujących miejscach i godzinach:

 

 

w Giżycku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Giżycku
ul. Smętka 5 (wejście od ul. Kościuszki)

DNI I GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 11.30 – 15.30
Piątek 9.00 – 13.00

 

w Rynie

Urząd Miasta i Gminy 
w Rynie
ul. Świerczewskiego 2 

DNI I GODZINY OTWARCIA:

Wtorek 9.00 – 13.00
Czwartek 9.00 – 13.00
Piątek 9.00 – 13.00

 

w Wydminach

Urząd Gminy 
w Wydminach
ul. Plac Rynek 1/1

DNI I GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek 8.00 – 12.00
Środa 8.00 – 12.00

Bezpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy uprawnionych mieszkańców Powiatu Giżyckiego                

                                                    

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1)     której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)     która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub

3)     która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)     która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)     która nie ukończyła 26 lat, lub

6)     która ukończyła 65 lat, lub

7)     która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej posiada osoba uprawniona, która:

1)     przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)     przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)     przedłoży zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)     przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)     przedłoży dokument stwierdzający tożsamość;

6)     złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

 Osoba uprawniona, wymagająca niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, składa pisemne oświadczenie, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1–6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1–5.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)     poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)     wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)     udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)     podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)     z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Skip to content