bip

Ryn

Obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w gminie Ryn

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 11 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, został określony obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 7 km poza obszar gdzie wyznaczono ognisko choroby – w miejscowości Mikołajki.

Obszar ten w powiecie giżyckim, w gminie Ryn występuje w miejscowościach: Mioduńskie, Skorupki, Zielony Lasek.

 

Na obszarze tym zakazuje się:

– przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

– przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

– wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

– wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

– organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

– wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego

 

Na obszarze tym nakazuje się:

– niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

– stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków; w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące z gospodarstwa oraz z niego wychodzące;

– niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

 

Powyższe nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Skip to content