bip

Ryn

Koperta

Obwieszczenia Burmistrza ws. referendum

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 1 lipca 2015r.

w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów.

Na podstawie art. 114 ustawy z 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.U. poz. 852) informuje się zainteresowanych, że miejscami przeznaczonymi na umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej są:
– tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn (dotyczy tylko obwieszczeń
urzędowych),
– słup ogłoszeniowy w Rynie przy ul. M.Kopernika,
– tablice ogłoszeniowe w sołectwach: Tros, Skop, Rudówka, Szymonka,
Prażmowo, Wejdyki, Słabowo, Krzyżany, Knis, Sterławki Wielkie, Orło,
Rybical, Ławki, Jeziorko, Kronowo, Mioduńskie, Monetki.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

 

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 22 lipca 2015r.

Na podstawie art. 16 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zmianami), w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (j.t. Dz.U. z 2015, poz. 318), uchwały
Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 października 2012r.w sprawie podziału miasta i gminy Ryn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (zmieniona uchwałą XXXVIII/325/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 marca 2014r.) poniżej podaję do publicznej wiadomości :
informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Nr obwodu głosow.

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji ds Referendum

Uwagi

1

 

Miasto Ryn: ulice: Albina Nowickiego, Partyzantów, Plac Wolności, Lipowa, Cicha, Traugutta, Konrada Wallenroda, Ogrodowa,  Mikołaja Kopernika 1-18A,19, 20, 27, 29, 31, 33, Zielona, Spacerowa.

Urząd Miasta i Gminy Ryn

ul. Świerczewskiego 2
– parter
11-520 Ryn

 Koperta    znak niepełnosprawnych

2

Miasto Ryn : ulice : Mazurska, Krótka, Warmińska.

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Rynie

ul. Hanki Sawickiej 8 a

11-520 Ryn

 Koperta     znak niepełnosprawnych

3

 Miasto Ryn: ulice: Mikołaja Kopernika – prawa strona od skrzyżowania z ul. Konrada Wallenroda i Tadeusza Kościuszki – do końca, Słoneczna, Podmiejska, Brzozowa, Polna, Ryn Kolonia, Wiejska, Zamiejska, Tadeusza Kościuszki, Krzywa, Świerczewskiego, Hanki Sawickiej, Jaśminowa, Rybaka, Wąska, Wesoła, XX-lecia, Zaułek.

 

Urząd Miasta i Gminy Ryn

ul. Świerczewskiego 2  –

I piętro

11-520 Ryn

 

4

 

Sołectwa: Sterławki Wielkie, Kronowo.

 

Wiejski Dom Kultury

Sterławki Wielkie 54
11-520 Ryn

 

 

5

Sołectwa: Knis, Krzyżany, Jeziorko, Orło, Słabowo, Wejdyki, Rybical, Ławki, Tros, Mioduńskie.

Ryńskie Centrum Kultury w Rynie

Ryn, ul. H.Sawickiej 1
11-520 Ryn

 Koperta     znak niepełnosprawnych

 

6

 

Sołectwa : Skop, Monetki.

 

Świetlica Wiejska w Skopie

Skop 9
11-520 Ryn

 

7

 

Sołectwa: Szymonka, Prażmowo, Stara Rudówka.

 

Świetlica Wiejska w Szymonce

Szymonka 25
11-520 Ryn

 

 

Koperta   –   obwody  oznaczone symbolem, zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego

znak niepełnosprawnych  –   obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców  niepełnosprawnych

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych
do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu referendum.
Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r.(niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub każdy inny dokument z fotografią umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Dokumentem tym nie może być „książeczkowy” dowód osobisty.
Burmistrz Miasta i Gminy

Skip to content