bip

Ryn

Obwieszczenie rozbudowa biogazowni rolniczej

Znak: B/B.6730.108.2023

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

          Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23.11.2023 r. została wydana decyzja zmieniająca w części decyzję o warunkach zabudowy z dnia 10.11.2023 dla inwestycji polegającej na rozbudowie biogazowni rolniczej, na działkach o nr ewidencyjnych 270/6, 256/4, 270/9, 270/10, obręb Knis, gmina Ryn.

Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.

Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

/-/ Jarosław Filipek

Skip to content