bip

Ryn

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2024 roku.

Na podstawie przepisów:

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie         (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.),

 • Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

• Uchwały nr XLI/332/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 – 2025

• Uchwały nr LXVII/521/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLI/332/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 – 2025

I. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 – 2025:

– Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)

Na realizację zadania w budżecie Gminy Ryn na rok 2024 przeznaczono kwotę:
80 000,00 zł.

Forma zlecenia zadania

 • Powierzenie

  Przeciwdziałanie Narkomanii: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura).       

Na realizację zadania w budżecie Gminy Ryn na rok 2024 przeznaczono kwotę : 20 000,00 zł.

Forma zlecenia zadania

 • Powierzenie

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

2. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości przyznanego dofinansowania.

3. Komisje konkursowe proponują wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria, określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.

4. W przypadku, gdy organizacja otrzymała dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania.

5. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursów, nie przysługuje odwołanie.

6. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

III. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Zadania, na które składane są oferty, powinny być wykonane w 2024 r.,  przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy.

IV. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Zakres i zasady wykonania zadania publicznego określa umowa o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, która wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z realizacji zadania.

1) oferta wspólna wskazuje:
a) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

b) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2 wobec organu administracji publicznej,

2) Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

3) Organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:
• kadrę: pedagodzy, trenerzy i inni specjaliści  mający  doświadczenie w pracy z zakresu w/w zadań.
• dokumentację potwierdzającą wcześniejszą realizację zadań o podobnym charakterze
(np. recenzje, fotografie, foldery), o ile takie zadania były przez podmiot realizowane

4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.

5. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

6. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Ryn.

7. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

1) wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy

2) sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Powyższy wzór sprawozdania dostępny na stronie internetowej www.bip.miastoryn.pl – Ogłoszenia – Zamówienia publiczne – Zamówienia publiczne do 30 000 Euro – Załączniki.

3) dostarczenia kopii faktur, rachunków i potwierdzeń zapłaty oraz dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie zakładanych rezultatów (listy obecności, zdjęcia), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

8. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może wezwać do złożenia częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

V. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa w dniu 22 lutego 2024 r. do godz. 15.00.

2. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w brzmieniu obowiązującym w dniu podpisania zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursu. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.miastoryn.pl – Ogłoszenia – Zamówienia publiczne – Zamówienia publiczne do 30 000 Euro – Załączniki.

3. Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

2) Statut organizacji
– dotyczy organizacji, które składają oferty po raz pierwszy,  
– dotyczy organizacji, które dokonały zmian statutu od czasu ostatniego uczestnictwa w postępowaniu konkursowym prowadzonym przez Gminę Ryn

Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

Pouczenie:

1) Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
2) W przypadku wystawienia przez ww. osoby upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

4. Oferty dotyczące realizacji wyżej wymienionych zadań należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

5. Forma złożenia oferty:
a) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
b) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu)

Oferty złożone na innych drukach niż wskazane w pkt. 2 lub złożone po terminie z przyczyn formalnych zostaną odrzucone!

VI. TRYB WYBORU OFERTY

1. Komisja konkursowa

1) Do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powołuje komisję konkursową w składzie:

a) dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Ryn;
b) dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie;

2) Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) dotyczące wyłączenia pracownika.

3) Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, jeżeli:
a) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej,
b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej,
c) osoby powołane w skład komisji konkursowej, podlegają wykluczeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

4) Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

2. Zasady działania komisji konkursowych i kryteria wyboru oferty

1. Zadaniem komisji jest opiniowanie złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Gminę Ryn organizacjom.

2. Weryfikacja złożonych ofert polega na ocenie formalnej i merytorycznej dokonanej przez Komisję

3. Ocena formalna odbywa się na Karcie Oceny Formalnej, której wzór stanowi załącznik
nr 1 do ogłoszenia konkursu.

4. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie wymogów formalnych, zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
 
5. Oferty na realizacje zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

6. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
2) złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawniona statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawniona statutowo do zaciągania zobowiązań lub inna upoważniona do tego celu osobę;

7. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.miastoryn.pl w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie.

8. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy.

9. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

10. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej

a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot, który złożył ofertę,
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 
c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
d) uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji wcześniej zleconych zadań publicznych.

11. Komisja konkursowa wydaje opinię zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów „za przyznaniem” i „przeciw przyznaniu” dotacji, głos decydujący ma przewodniczący.

12. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, zawierający rekomendacje komisji konkursowej, co do wyboru ofert. Protokół jest niezwłocznie przedstawiany Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

13. Informacja o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.

14. Wyniki przeprowadzonej procedury konkursowej, zawierające wykaz podmiotów oraz zleconych zadań, na które przyznano dotacje i kwoty tych dotacji, zostaną niezwłocznie podane do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie: www.miastoryn.pl

15. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.

16. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, dotowany dokonuje korekty oferty polegającej na dostosowaniu zakresu merytorycznego oraz finansowego zadania do realnie przyznanej dotacji.

17. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji, z wyłączeniem dotacji celowych przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego. Niezłożenie w określonym terminie sprawozdania z wykonania zadań, na które organizacja lub inny podmiot otrzymała dotację, może spowodować nieprzyznanie dotacji na rok następny.

VII. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

Oferty rozpatrzone zostaną w terminie do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert.

VIII. INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 13 UST. 2 PKT 7 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

tj. o zrealizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy:

1. Kwota dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2023 ma realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosiła 30 000,00zł.

Rodzaj zadania: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)

2.     Kwota dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2023 w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynosiła 20 000,00zł.  

Rodzaj zadania: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura) 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór oferty realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową
  2. Wzór umowy na wykonanie zadania publicznego przez organizację pozarządową     
  3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez organizację pozarządową
  4. Załącznik nr 1   – Karta Oceny Formalnej

Ryn dnia 31.01.2024 r.

                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

                                                                                                           Jarosław Filipek

Skip to content