bip

Ryn

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym (kadencja do 30.06.2024 roku) kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym (kadencja do 30.06.2024 roku) kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, działając jako zgromadzenie wspólników, ogłasza nabór na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o. zwanej dalej „Spółką”

Liczba członków rady nadzorczej przewidywanych do powołania w naborze: 1 osoba

Kandydat na członka rady nadzorczej spełniać musi następujące wymagania (zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 973) w związku z art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 679 z późn. zm.):

 1. Posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wybory, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 2. posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 3. posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 4. ukończył studia Master of Business Administration (MBA),
 5. posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 6. posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 7. posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 8. posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 9. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz.202 z późn. zm) ,
 10. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw  Skarbu Państwa na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 20019 roku, poz. 2181 oraz z 2020 roku, poz. 284),
 11. złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 12. złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
 13. nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
 14. nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 15. nie pełni funkcji społecznego współpracownika ani nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 16. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz ani uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 17. nie jest zatrudniony przez partie polityczna na podstawie umowy o pracę ani nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) kandydat na członka rady nadzorczej:

 • musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1444 z późn. zm.) oraz art. 585, 587, 590 i 591 ustawy Kodeks spółek handlowych ( tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1467).

Kandydat na członka rady nadzorczej nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 289 z późn. zm.).

Kandydat na członka rady nadzorczej nie może naruszać zakazu wynikającego z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.).

Kandydat na członka rady nadzorczej zobowiązany jest złożyć:

 • życiorys,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w punktach 1-6 (załącznik nr 1),
 • oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (załącznik nr 2),
 • kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, o których mowa w pkt 1,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego (załącznik 3).

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, mogą zgłaszać swój udział w postępowaniu w terminie do 15 grudnia 2023 roku do godz. 15:00 liczy się  data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

Dokumenty należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Rady Nadzorczej PGKiM Sp. z o.o. w Rynie” w biurze podawczym na parterze Urzędu Miasta i Gminy Ryn lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.

Bez rozpoznania pozostawia się:

 • dokumenty, które wpłynęły po terminie,
 • dokumenty, które nie spełniają wymogów formalnych.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa Państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów osoby wskazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn na członków rady nadzorczej, zobowiązane są do przedstawienia informacji o złożeniu Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną telefonicznie zaproszeni na  rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (dalej ”RODO”), informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Ryn z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można poprzez adres e-mail: rodo@miastoryn.pl  
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO  na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w celu wyboru kandydata na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.
 4. Pani/Pana dane będą udostępnione (w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 5. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu naboru kandydatów na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o., jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek wzięcia udziału w wyborze kandydata na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.
 8. Informujemy, że przetwarzanie danych nie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Skip to content