bip

Ryn

Ogłoszenie o przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryn, dnia 2021-04-27

 

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art.40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zmianami/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490 ze zmianami/ 

BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN

ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie, oznaczonej nr 1/127 o pow.1068m2, opisanej w KW nr OL1G/00016918/8. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zieleń urządzoną lub nieurządzoną /9.Z/,  z dopuszczeniem lokalizacji obiektów małej architektury, bez możliwości lokalizacji budynku. Działka nie jest obciążona hipotekami.  

Cena wywoławcza wynosi 27.000,00zł /netto/, wadium 2.700,00zł, minimalne postąpienie 270,00zł.

Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

I przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2021 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.

1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do

27 maja 2021r. na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium powinno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 27 maja 2021r.

2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet

ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie

zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego

rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.

4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania

umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek

wpłaconego wadium.

5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych

lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu

nieruchomości  przez cudzoziemców/.

6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga

legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika

przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z 

notarialnie poświadczonym podpisem.

7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi

nastąpić do dnia zawarcia  umowy notarialnej.

8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

10) Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i

Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail: grunty@miastoryn.pl .  

 

 

   BURMISTRZ

Jarosław Filipek

Skip to content