bip

Ryn

Ogłoszenie o przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryn, dnia 2021-04-19

 

 

O G Ł O S Z E N I E    O   P R Z E T A R G U

 

Na podstawie art.37 ust. 4, art.38, art.40 i art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /jednolity tekst  Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zmianami/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz.1490/

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY   R Y N

o g ł a s z a

publiczny  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntu o pow. 30m² /za budynkiem sanitarnym od strony plaży nad jeziorem Ołów/ , stanowiącej częśćnieruchomości oznaczonej nr 76/11,  położonej przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisanej w KW nr OL1G/00048441/6. Przeznaczenie – pod punkt gastronomiczny.

Dzierżawca przyłącze do linii energetycznej i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zobowiązany będzie wykonać we własnym zakresie.

Okres dzierżawy – 5 lat.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego  wynosi  300,00zł  plus 23% VAT.

Wadium50,-zł.  Minimalne postąpienie  –10,-zł.

Dzierżawca ponadto będzie opłacał podatek od nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie nie później niż do dnia 20 maja 2021r. na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBSGiżycko O/Ryn.

Przetarg  odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2 /sala konferencyjna – parter/.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.

Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.

Uchylenie się kandydata na dzierżawcę wyłonionego w drodze przetargu od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Ryn.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,  pokój nr 102, tel. 87 429 39 64, e-mail; grunty@miastoryn.pl

 

 

BURMISTRZ

Jarosław Filipek

Skip to content