bip

Ryn

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryn na rok 2023”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 4 października 2022 r.
 
w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryn na rok 2023”.
 
Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryn na rok 2023”.
 
Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronach internetowych: www.bip.miastoryn.pl, www.miastoryn.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Rynie.
 
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwy i adresu organizacji, osoba upoważniona do kontaktu .
 
Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 4 października 2022 r. do 24 października 2022 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy w Rynie ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn  na wypełnionym formularzu, mailem na adres: promocja@miastoryn.pl , faxem: (087) 429-30-86.
 
O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Miasta i Gminy w Rynie. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada podinspektor  na Stanowisku ds. gospodarczych i promocji w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie.
 
Załączniki:
  1. Projekt programu do konsultacji,
  2. Formularz zgłaszania uwag
                                                                                                  
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
    Jarosław Filipek
Skip to content