bip

Ryn

„Posiłek w szkole i w domu” – edycja 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 140 000 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” ujęte w budżecie Gminy Ryn to 35 000 zł.
Łączny koszt programu „Posiłek w szkole w domu w 2023 r. wynosi 175 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat pomocy udzielanej w ramach programu:
1.Pomoc w formie posiłku:
W przypadku dzieci i uczniów pomoc realizowana jest w ramach zbiorowego żywienia odpowiednio w szkole, przedszkolu. W przypadku pozostałych osób objętych pomocą w formie posiłku – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie zawiera umowę z podmiotem gastronomicznym, który następnie wydaje posiłki dla osób wymagających pomocy, w szczególności osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku:

pomoc w postaci bezpłatnego posiłku udzielana jest do 200% kryterium dochodowego (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 1 552 zł, a w przypadku rodzin 1200 zł)
– w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wymaga pomocy w postaci posiłku w placówce oświatowej, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy. Posiłki dla dzieci i uczniów wskazanych przez dyrektora szkoły lub przedszkola finansowane są bez wydawania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2.Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności:
W sytuacji braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy zapewnienie pomocy w tej formie jest nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną można udzielić pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 1 552 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 1200 zł w przypadku osób w rodzinie.

Skip to content