bip

Ryn

1

Program usuwania azbestu

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami  informuje o przystąpieniu do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla  gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Dotacja przeznaczona jest na usuwanie wyrobów zawierających azbest dla właścicieli  lub posiadaczy obiektów budowlanych na terenie gmin współtworzących Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami.
1.    Typy projektów:

  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (TU),
  • przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej (DTU).

2.    Warunki dofinansowania:

  • W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 70 % jego kosztów kwalifikowanych (maksymalny poziom dofinansowania określony zostanie w momencie podpisania umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie).
  • Pozostałą część kosztów zadania pokrywa wnioskodawca

Kompletny wniosek należy złożyć w biurze obsługi klienta Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko (budynek Poczty Polskiej S.A.) lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do  2 sierpnia 2019 r. (data wpływu do biura). Wnioski złożone po terminie będą tworzyły tzw. listę rezerwową.

 

DOFINANSOWANIU NIE PODLEGA NOWE POKRYCIE DACHOWE !!!

1

2

Skip to content