bip

Ryn

p1

Przebudowa ulicy Hanki Sawickiej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00

UE+PROW2020

         W dniu 04 maja 2017 r. Gmina Ryn podpisała umowę na dofinansowanie zadania  pn.: „Przebudowa ulicy Hanki Sawickiej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebudowa drogi gminnej Nr 130501N (ul. Hanki Sawickiej) będzie realizowana na działce nr 32 obręb nr 1 Ryn, na długości 88 m (od Pl. Wolności) i  szerokość od 3,50 m do 4,50 m wraz z chodnikami. Nawierzchnia jezdni i chodników będzie wykonana z kostki granitowej.

 

Szacunkowy koszt całkowity inwestycji to 132 tys. PLN

Wnioskowana kwota pomocy (dofinansowania) to 84 tys. PLN

Termin realizacji zadania do października 2017 r.

 

Podpisanie umowy -przebudowa drogi

Podpisanie umowy -przebudowa drogi

Podpisanie umowy -przebudowa drogi

Podpisanie umowy -przebudowa drogi

Podpisanie umowy -przebudowa drogi

Skip to content