bip

Ryn

podpisanie umowy.

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża jeziora Ryńskiego” – podpisanie umowy

30 listopada 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pt. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża jeziora Ryńskiego”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (schemat B), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zagospodarowana przestrzeń w obszarze ulic: Rybaka i Szkolnej w Rynie poprzez stworzenie placów o powierzchni 6784 m², jako miejsc spotkań i wypoczynku oraz umożliwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej, a także budowa małej architektury, przyczyniająca się do gospodarczej i fizycznej rewitalizacji obszarów objętych projektem.

Całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą 3 269 851,80 PLN. Wkład własny Beneficjenta w realizację projektu wynosi 490 477,77 PLN. Wysokość dofinansowania ze środków programu wynosi 2 779 374,03 PLN. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: czerwiec, 2018.

podpisanie umowy

podpisanie umowy.

Skip to content