bip

Ryn

Ślubowanie pracowników w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn

10 kwietnia 2015 r, w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn odbyło się uroczyste ślubowanie trójki nowych urzędników. Ślubowanie przed Burmistrzem złożyli Monika Furtak podinspektor ds. podatków i opłat, Paulina Matyjasek  podinspektor ds. planowania przestrzennego i Seweryn Stankiewicz podinspektor ds. promocji. Wcześniej, wszyscy pomyślnie zdali egzamin wieńczący służbę przygotowawczą.

Tekst wypowiedzianej roty brzmiał: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg.”

Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, z każdą osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym także kierowniczym, umowa o pracę zawierana jest na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy. W tym czasie kandydat na stanowisko urzędnicze musi odbyć służbę przygotowawczą. Trwa ona kilka tygodni i kończy się egzaminem. Tego rodzaju szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Warunkiem dalszego zatrudnienia urzędnika jest zdanie egzaminu końcowego.

Skip to content