bip

Ryn

Susza rolnicza 2023

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Susza rolnicza 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, że:

Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem WIN-IV.7160.23.2023.EB z dnia 19 lipca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu) poinformował, iż weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1350), które regulują mechanizm powołania i działania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku, o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W związku z powyższym Wojewoda Warmińsko – Mazurski wydał Zarządzenie nr 87
z dnia 29 marca 2023 roku
w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Z uwagi na potwierdzenie przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienia zagrożenia suszą na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, przypomina że istnieje możliwość zgłaszania przez producentów rolnych strat spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem w swoich gospodarstwach rolnych.

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ JEST ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ !!!

dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/,  jeśli w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy poszczególne uprawy na terenie gminy będą objęte zagrożeniem wystąpienia suszy.

Link do tabeli przedstawiającej zagrożenie wystąpienia suszy w poszczególnych uprawach dla Gminy Ryn :

 https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2806083/

Zgłaszanie szkody poprzez aplikację jest warunkiem koniecznym do uzyskania protokołu elektronicznego z oszacowania strat.

Aby złożyć wniosek przez aplikację należy mieć założony profil zaufany oraz przygotowane dokumenty:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Jeżeli rolnik chciałby, żeby szacowania dokonała również komisja poprzez lustrację na miejscu należy zgłosić ten fakt Komisji w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania – nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji. Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zebrane nie będą szacowane.

Praca komisji i szacowanie przez nią strat jest możliwe tylko wtedy, gdy rolnik wcześniej zgłosi szkodę przez aplikację.

W przypadku gdy rolnik złoży wniosek w aplikacji, a komisja nie oszacuje szkód, to rolnik otrzyma protokół w wersji elektronicznej.

Komisja z oszacowania szkód będzie sporządzać raporty oszacowania szkód, a nie protokoły. Raport sporządzony przez Komisję nie gwarantuje wyższej wypłaty odszkodowania.

Wnioski do komisji będzie można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn w godzinach pracy Urzędu, natomiast o konkretnych terminach będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

Skip to content