bip

Ryn

V Sesja Rady Miejskiej w Rynie

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję V Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 31 marca br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdania z działalności w 2014 roku:
1) placówek oświatowo – wychowawczych
2)  Ryńskiego Centrum Kultury
3)  Biblioteki Publicznej
4) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.                                                               
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2015r.
11. Sprawy rożne.  
12. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                
Przewodniczący Rady Miejskiej           
Michał Szczebiot

Skip to content