bip

Ryn

VI Sesja Rady Miejskiej w Rynie

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.) zwołuję VI Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 13 maja br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świerczewskiego 2 w Rynie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy – za 2014r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Sołectwa Tros i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Canki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Sołectwa Knis i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Głąbowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2015r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ryn za rok 2014.
14. Sprawy rożne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Szczebiot

 

Skip to content