bip

Ryn

VI Sesja Rady Miejskiej w Rynie – 13.05.2015

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
5. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
6. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy – za 2014 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Sołectwa Tros i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Canki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Sołectwa Knis i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Głąbowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Ryn za rok 2014.
14. Sprawy rożne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Szczebiot

Skip to content