bip

Ryn

VII Sesja Rady Miejskiej w Rynie 30.06.2015

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
 6. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania.
 8. Przygotowanie Miasta i Gminy do sezonu letniego.
 9. Wykonanie budżetu Gminy za 2014 rok: wystąpienie Burmistrza M i G, rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia, dyskusja, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2014 rok, przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu, przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.  
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 138/40 w Rynie.                            
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 138/42 w Rynie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/191//05 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 16 marca 2005r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.                                                                                                                    
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Ryn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w zakresie infrastruktury „ ostatniej mili”.    
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budowli lub ich części wchodzących w skład infrastruktury „ostatniej mili” oraz zajętych pod nie gruntów.   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Giżycko.                                                                                                      
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Giżycko.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2015-2020.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2015r.                               
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego” terenu położonego w obrębie geodezyjnym Szymonka gm. Ryn na działkach o numerach geodezyjnych 89, 92/9,92/10,92/11,92/13,95/2 i 87/10 o łącznej powierzchni około 21,74 ha.                    
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/248/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie „ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2013-2020”.                                                    
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/ 249/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ryn.                                                                     
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.                                                                                                          
 23. Sprawy rożne. 
 24. Zamknięcie posiedzenia.     
Skip to content