bip

Ryn

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Ryn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat

z dnia 7 kwietnia 2020 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

informuje

o sporządzeniu wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Ryn

 

 Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej zarządzeniem nr 1/4/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku określono szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Ryn.

 

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Ryn, w szczególności dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także osób objętych kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie:

1)    Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, środków czystości oraz środków higienicznych dla osób i rodzin spełniających następujące kryteria dochodowe:

a)    dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód na osobę nie przekracza 701 zł netto;

b)    dla osoby w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 528 zł netto na osobę w rodzinie.

2)    Pomoc niepieniężna:

a)    zapewnienie i dostarczanie posiłku lub produktów spożywczych;

b)    zakup i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby;

c)    udzielenie schronienia;

d)    pomoc rzeczowa w postaci odzieży i artykułów gospodarstwa domowego;

e)    interwencja kryzysowa oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;

f)     kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb;

g)    identyfikacja osób po leczeniu szpitalnym wymagających przyznania usług opiekuńczych oraz objęcie tych osób opieką.

Pomoc w formie zasiłków celowych udzielana jest z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej.

Koszt pomocy niepieniężnej określonej w § 2 pkt 2 lit. a, b, c, d, g ponosi Wnioskodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, że uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców w Gminie Ryn następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego, złożony do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie w formie:

  1. Elektronicznej na adres mgopsryn@wp.pl
  2. Telefonicznie: kierownik – (87) 4293967, pracownik socjalny (87) 4293963

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Jarosław Filipek

 

Poniżej do pobrania wniosek o uwzględnienie w wykazie szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności Gminy Ryn.

Załączniki:

Skip to content