bip

Ryn

Wyłożenie do publicznego wglądu programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Ryn

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY RYN

Na podstawie art. 29, art. 30 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz.1219) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Ryn na lata 2022 – 2026

Dokument wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11 – 520 Ryn, przez 21 dni, w dni powszednie w godzinach pracy urzędu:

  • ·        poniedziałek w godzinach 8:00-16:00,
  • ·        od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00

oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem:

https://bip.miastoryn.pl/

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego do wglądu dokumentu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • W formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11 – 520 Ryn,
  • Ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247  z późn. zm) uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Ryn.

Skip to content