bip

Ryn

mpzp_miasta_ryn_2015_10

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn

 

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – w dniach od 29 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, I piętro, pokój nr 39.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu – zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy – należy składać na piśmie z podaniem:

– imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,

– oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2015 r.do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, lub na jego adres. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.

Szczegółowe informacje wraz z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajdują się na stronie: http://www.bip.miastoryn.pl/184/1380/Obwieszczenie_o_wylozeniu_planu_miasta_Ryn/

Skip to content