bip

Ryn

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Zawiadomienie o wyborze ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu:

1. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:                                         

–   Realizacja Czynnych Programów Profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)

Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2024 r. wynosi:
80 000,00 zł.

2.   Przeciwdziałania Narkomanii:                                                                                         

–   Realizacja Czynnych Programów Profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)

Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2024 r. wynosi:
20 000,00 zł.

Na konkurs ofert na realizację zadań publicznych w powyższym zakresie w 2024 r. w gminie Ryn wpłynęło 5 ofert:

1. Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie – złożyło 2 oferty na  2 zadania,

2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn  – złożył 2 oferty na  2 zadania,

3. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie – złożyło 1 ofertę na 1 zadanie.

1) Zadania z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:     

a) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie

Tytuł zadania: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)

Przyznano dotację w wysokości: 15 500,00 zł

b) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn

Tytuł zadania: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)

Przyznano dotację w wysokości: 17 000,00 zł,

c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie

Tytuł zadania: VI Integracyjny Przegląd Pieśni Żeglarskich Osób Niepełnosprawnych

Przyznano dotację w wysokości 16 000,00 zł.

2) Zadania z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii: 

a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn

Tytuł zadania: Przeciwdziałanie narkomanii: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)

Przyznano dotację w wysokości: 12 000,00 zł,

b) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie

Tytuł zadania: Przeciwdziałanie narkomanii: realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)

Przyznano dotację na wykonanie zadania w wysokości – 8 000,00 zł,

Uzasadnieniem decyzji jest spełnienie przez oferentów wymogów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2023, poz. 571) oraz Zarządzenia nr 15/01/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2024 roku.

Przy ocenie uwzględniono: spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych, celowość realizacji zadania przez organizację, przygotowanie oferty zgodne z priorytetami zadania publicznego, gwarancję realizacji zadania, zakres realizacji zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację kosztów.

W sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.

Ryn, 20.03.2024 r.

                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

            Jarosław Filipek

Skip to content