bip

Ryn

Zawiadomienie o wyborze ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu pożytku publicznego

Zawiadomienie o wyborze ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2024 r. z zakresu:

1)  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

a) Rozwój sportów wśród młodzieży, szkolenie i popularyzacja piłki nożnej i siatkowej. 

b) Rozwój sportów wodnych w tym nauki pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w szkoleniach, zawodach, itp.

c) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Ryn.

d) Utrzymanie boiska miejskiego służącego realizacji zadania publicznego.

e) Organizacja biegów dla dzieci i młodzieży

f) Rozwój sportów siłowych, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach, imprezach regionalnych i międzynarodowych

Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2024 r. wynosi:
19 000,00 zł.

2)  Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

a) Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Ryn

Kwota przeznaczona na realizację zadania w budżecie gminy Ryn na 2024 r. wynosi:
11 000,00 zł.

3)  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

a) Koordynowanie, organizowanie i prowadzenie pracy w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Ryn

Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2024 r. wynosi:
7 000,00 zł.

4) Ratownictwa i ochrony ludności

a) Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru

Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2024 r. wynosi:
5 000,00 zł.

5) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

a) Realizacja projektów mających na celu pobudzenie mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej

Kwota przeznaczona na realizacje w/w zadań w budżecie gminy Ryn na 2024 r. wynosi:
3 000,00 zł.

Na konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r. w gminie Ryn wpłynęło 8 ofert.

1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn  – złożył 1ofertę na 1 zadanie

2. Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie – złożyło 2 oferty na 2 zadania 

2)  W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku Koło
nr 2 w Rynie – złożył 2 oferty na 2 zadania

2. Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie – złożyło 2 oferty na 2 zadania

3)  W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

4) W zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

5)  W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Stowarzyszenie „GD” złożyło 1 ofertę na 1 zadanie.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn przyznaje dotacje dla następujących oferentów:

1) W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ołów” Ryn

Tytuł zadania: Rozwój sportów wśród dzieci i młodzieży, szkolenie i popularyzacja piłki nożnej i siatkowej, Rozwój sportów siłowych, szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach, imprezach regionalnych i międzynarodowych

Przyznano dotację w wysokości: 6 000,00 zł,

b) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie 

Tytuł zadania: Rozwój sportów wśród dzieci i młodzieży, rozwój sportów wodnych w tym żeglarstwa

Przyznano dotację w wysokości: 9 000,00 zł

c) Stowarzyszenie Sportowe i Rekreacyjne w Rynie

Tytuł zadania: Rozwój sportów wśród dzieci i młodzieży, szkolenie i popularyzacja piłki nożnej i siatkowej oraz organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Ryn

Przyznano dotację w wysokości: 4 000,00 zł

2)  W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

a) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku Koło
nr 2 w Rynie

Tytuł zadania: „Światowy Dzień Seniora” Integracja osób starszych z terenu Gminy Ryn

Przyznano dotację w wysokości: 2 000,00 zł

b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku Koło
nr 2 w Rynie

Tytuł zadania: „Światowy Dzień Inwalidy” Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Ryn

Przyznano dotację w wysokości: 2 000,00 zł

c) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie

Tytuł zadania: „Międzypokoleniowy Przegląd Muzycznych Wspomnień – Ocalić od zapomnienia”

Przyznano dotację w wysokości: 3 000,00 zł

d) Ryńskie Stowarzyszenie Integracji Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Dar Serca” w Rynie

Tytuł zadania: „VI Piknik Rodzinny ŚDS”

Przyznano dotację w wysokości: 4 000,00 zł

e) Stowarzyszenie „GD”

Tytuł zadania: KLOCKOWE L-MASZYNY – WARSZTATY TECHNICZNE DLA DZIECI

Przyznano dotację w wysokości: 1 350,00 zł

Uzasadnieniem decyzji jest spełnienie przez oferentów wymogów określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Zarządzenia nr 16/01/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Przy ocenie uwzględniono: spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych, celowość realizacji zadania przez organizację, przygotowanie oferty zgodne z priorytetami zadania publicznego, gwarancję realizacji zadania, zakres realizacji zadania, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację kosztów.

W sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie przysługuje odwołanie.

Ryn, 20.03.2024 r.

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

                Jarosław Filipek

Skip to content