bip

Ryn

Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych

Zgłoszenie do obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych – aktualizacja danych

DLACZEGO I JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ ZBIORNIK

Informujemy, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb).

Natomiast do obowiązków właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych należy udokumentowanie
w formie umowy korzystanie z usług firm posiadających stosowne zezwolenie w tym zakresie przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości
na terenie miasta i Gminy Ryn wyposażonej w zbiornik bezodpływowy, zapoznał się
z niniejszym pismem i wypełnił załączone zgłoszenie oraz dołączył kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych i dowód uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości (rachunek, faktura).

Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z kserokopią zawartej umowy i dowodem uiszczenia opłaty za ostatni odbiór nieczystości ciekłych należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 30 września 2023 r., osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Ryn
ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn bądź przesyłając n adres e-mail: sekretariat@miastoryn.pl

Wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Ryn dostępny jest na stronie www.bip.miastoryn.pl.

Informacje o przedsiębiorcach można również uzyskać pod numerami telefonu 87 429 39 79

W związku z powyższym każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie miasta
i gminy Ryn wyposażony w zbiornik bezodpływowy powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Informujemy, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą przeprowadzane kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia. Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.

Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, przy czym ustala się minimalną częstotliwość wywozu jeden raz na kwartał – zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ryn wprowadzonego Uchwałą Nr XXXIII/255/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 czerwca 2021 r.

Za brak dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury) na właściciela nieruchomości może zostać nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Giżycku.
Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych.

PAMIĘTAJ – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

 

Skip to content