bip

Ryn

Zgłoszenie obiektu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Ryn

INSTRUKCJA:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Ryn.
 2. Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS – o ile taki posiada.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami złóż osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Ryn.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej – w przypadku żądania wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Ryn.

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.

 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Ryn – na żądanie wnioskodawcy.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • przelewem na nr konta Gminy Ryn 56 9343 1015 1300 0130 2000 0100 z zaznaczeniem „opłata za zaświadczenie”.

Miejsce złożenia  wniosku:

Urząd Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie wpisu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Podstawą odmowy wpisu do ewidencji innych obiektów hotelarskich są braki formalne wniosku, nieuzupełnione w terminie 7 dni od wezwania do ich usunięcia. Odmowa wpisu w tym przypadku wydawana jest w formie informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Uwagi:

 1. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku Burmistrza Miasta i Gminy  Ryn – art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).
 2. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów (art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) w formie: pokoi gościnnych, kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.
 3. Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 4. Po dokonaniu wpisu, na żądanie wnioskodawcy wydawane jest potwierdzenie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 5. Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie zgłasza do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie informację o:
 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada – o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej,
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych,

pisemnie na adres Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 238).
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 22 poz. 169 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

Poniżej znajdują się wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie Gminy Ryn
 2. Zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 3. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Sprawę prowadzi:

Wiesława Wachowska

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, pok. 103

Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

tel. 87 429 39 65

e-mail: handel@miastoryn.pl

 

Skip to content