bip

Ryn

Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025”

Zarządzenie Nr 4/01/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn

z dnia 4 stycznia 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025”

            Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 4 Załącznika do Uchwały nr XVLIII/386/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Ryn, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza co następuje:

§ 1

Ogłasza się konsultacje konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 – 2025”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się termin konsultacji w/w. projektu na okres od dnia 11 stycznia 2024 r. do 24 stycznia 2024 r.

§ 3

Konsultacje polegają na zgłaszaniu uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza konsultacji projektu Programu, który stanowi załącznik nr 2, po uprzednim zapoznaniu się z projektem, o którym mowa w §1.

§ 4

Projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata
2022 – 2025” oraz formularz konsultacji projektu zamieszczone zostaną w dniu 4 stycznia 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn.

§ 5

Wypełnione formularze konsultacji projektu można składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie w terminie od dnia 11 stycznia 2024 r. do dnia 24 stycznia 2024 r.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarczych i promocji Urzędu Miasta i Gminy w Rynie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

                                                                                                Jarosław Filipek

Skip to content