bip

Ryn

Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego!

Zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok. 

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy gminy Ryn mogą zdecydować na co przeznaczyć część budżetu gminy.

Każdy mieszkaniec Gminy Ryn może zgłosić jeden projekt (zadanie), który musi uzyskać poparcie 20 mieszkańców Gminy Ryn.

Od 15 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. można zgłaszać projekty (zadania) planowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

Zgłoszenie projektu następuje poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszenia projektu (zadania) w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie pocztą do dnia 29 lutego 2024 roku do godziny 15:00.

  • Projekty zgłoszone przez mieszkańców zostają poddane weryfikacji pod względem formalno – prawnym i merytorycznym przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego w terminie od dnia 1 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku
  • Do dnia 30 kwietnia 2024 roku ogłoszona zostanie lista projektów (zadań) pozytywnie zweryfikowanych przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego.
  • Konsultacje z mieszkańcami Gminy Ryn w sprawie wyboru projektów (zadań) do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadzone zostaną w dniach 6-31 maja 2024 roku.
  • Wyniki głosowania, w tym informacje o wybranych projektach, podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta i Gminy Ryn i stronie internetowej do dnia 21 czerwca 2024 roku.

Zagłosować można w formie:

a) papierowej – poprzez własnoręczne wypełnienie w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn opieczętowanej karty do głosowania a następnie umieszczenie jej osobiście w urnie zlokalizowanej na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Ryn,

b) elektronicznej – poprzez aplikację do głosowania nad budżetem obywatelskim, wskazaną przez Urząd Miasta i Gminy Ryn: https://ryn.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Mieszkaniec Gminy Ryn może wybrać w głosowaniu tylko 1 projekt (zadanie).

Poniżej do pobrania:

  • UCHWAŁA NR 494/385/23 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Ryn konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ryn na 2025 rok oraz wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego.
  • załącznik nr 1: zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok
  • załącznik nr 2: formularz zgłoszenia projektu (zadania) do Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok
  • załącznik nr 3: karta do głosowania w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2025
Skip to content